Δράση

Δημιουργική Επιχειρηματικότητα

Η πολιτιστική βιομηχανία και οι σχετικές με αυτήν δημιουργικές επιχειρήσεις αποτελούν για την χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα ένα σημαντικό στοιχείο «ενεργητικού». Η προώθηση της «Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας» προτάθηκε για εφαρμογή στις νέες πολιτικές και προγράμματα της Ε.Ε για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2029 και ήδη αρχίζει να εξειδικεύεται σε επίπεδο κρατών μελών και των περιφερειών τους. Για το σκοπό αυτό ακολουθείται η στόχευση στην έξυπνη εξειδίκευση κάθε περιοχής ενεργοποιώντας ενεργές αλλά και υπνώτουσες δυνάμεις στο χώρο των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων αλλά και επιχειρήσεων και νέων αποφοίτων που αναζητούν επαγγελματική διέξοδο.

Στο σχεδιασμό αυτό σημαντική θέση κατέχουν οι υποδομές/μηχανισμοί τόνωσης της επιχειρηματικότητας και της προσδοκώμενης δημιουργίας εισοδήματος και νέων θέσεων εργασίας, που αξιοποιούν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής καθώς και τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ νέων αποφοίτων ΑΕΙ / ΤΕΙ και εξειδικευμένων σχολών και νέων επαγγελματιών σε χώρους όπου μπορούν να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις / θέσεις εργασίας από νέους αποφοίτους αλλά και τοπικούς παραγωγούς.

Η υποβοήθηση δημιουργίας νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω ειδικών υποδομών υποδοχής και ενίσχυσης – καθώς και ενδεχομένης βοήθειας στη χρηματοδότησή τους, ήταν ο στόχος της ίδρυσης των εκκολαπτηρίων ή θερμοκοιτίδων (incubators). Η πρακτική αυτή ήταν γνωστή από 20ετίας κυρίως στο χώρο του διαδικτύου με επιτυχημένη πορεία, αλλά μέχρι πρόσφατα ήταν σχετικά άγνωστη στο χώρο της πολιτιστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, ενώ έχει αρχίσει να εφαρμόζεται με επιτυχία σε διάφορες χώρες όπου καταγράφονται πολλές καλές πρακτικές.