Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

premiera-org MKO

Η εταιρία μαςείναι συμμορφωμένη με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR 679/16). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται στα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται στο εταιρία μας και στοδικτυακό του τόπο.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει η εταιρία, είτε άμεσα από εσάς ή μέσω των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική(ες) διεύθυνση(εις), ηλεκτρονική(ές) διεύθυνση(εις), αριθμό(ούς) τηλεφώνου, φύλο, πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή και τραπεζικού λογαρισμού, όνομα χρήστη και κωδικός (username , password)Taxisnet και τυχόν άλλες πληροφορίες που παρέχετε είτε για σκοπούς κυρίως εύρυθμης εξυπηρέτησης της μεταξύ μας επαγγελματικής σχέσης. Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται με τους κάτωθι τρόπους.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αιτήσεις που συμπληρώνετε στον χώρο της εταιρίας μας
Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (sms)

Cookies

Για να αναζητήσετε σελίδες στο Ίντερνετ και να επισκεφθείτε τον Δικτυακό μας τόπο χωρίς cookies, μπορείτε να διαμορφώσετε τον φυλλομετρητή σας για να απορρίψει όλα τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν αποστέλλεται ένα cookie έτσι ώστε να το δεχθείτε ή να το απορρίψετε.

Χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους κάτωθι λόγους:

Την παροχή της λογιστικής/φοροτεχνικής/ συμβουλευτικής υπηρεσίας για την οποία μας τα εμπιστευτήκατε.
Για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν επίλυση εκκρεμών θεμάτων, σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία.
Για να σας ενημερώσουμε για τυχόν μελλοντικές λογιστικές/φορολογικές/κανονιστικές σας υποχρεώσεις.

Κοινοποίηση των δεδομένων που συλλέγουμε

Η εταιρία μας προωθεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις αρμόδιες αρχές, για σκοπούς εξυπηρέτησης του σκοπού για τον οποίο μας τα εμπιστευτήκατε, καθώς επίσης και σε πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρίες που διαχειρίζονται συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοοικονομική τακτοποίηση της μεταξύ μας συναλλαγής.

Ασφάλεια Συστημάτων/Διαδικασιών

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει η εταιρία μας, αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές. Επίσης προστατεύονται από ζώνες ασφαλείας (firewalls) και άλλα συνηθισμένα μέτρα ασφαλείας (antivirus). Η επιχείρηση έχει λάβει τα εύλογα μέτρα ασφαλείας, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Διοίκηση και το προσωπικό του γραφείου μας, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τη σημαντικότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων (awareness), και οι διαδικασίες που ακολουθούνται έχουν ανασχεδιαστεί με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό GDPR.

Κάμερες ασφαλείας

Η εταιρία μας δεν έχει εγκατεστημένες στους χώρους της κάμερες ασφαλείας.

Δικαιώματα των Υποκειμένων

Τα υποκείμενα, των οποίων η εταιρία μας διατηρεί προσωπικά δεδομένα, έχουν τα κάτωθι δικαιώματα:

  • Πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
  • Διαγραφής τους
  • Διόρθωσής τους
  • Περιορισμό της επεξεργασίας τους
  • Φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν
  • Εναντίωση στην επεξεργασία τους